Beijing HiLiQi Turbocharger Manufacturing Co., Ltd.

联系方式

  • 1C, No. 13 Jingsheng South 4th St., Liando U Valley, Majuqiao Town, Tongzhou District
  • Beijing
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Beijing HiLiQi Turbocharger Manufacturing Co., Ltd. 1C, No. 13 Jingsheng South 4th St., Liando U Valley, Majuqiao Town, Tongzhou District Beijing 中国 +86 10/59777908 info@hiliqi.com

产品

Beijing HiLiQi Turbocharger Manufacturing Co., Ltd. 1C, No. 13 Jingsheng South 4th St., Liando U Valley, Majuqiao Town, Tongzhou District Beijing 中国 +86 10/59777908 info@hiliqi.com

产品

Beijing HiLiQi Turbocharger Manufacturing Co., Ltd. 1C, No. 13 Jingsheng South 4th St., Liando U Valley, Majuqiao Town, Tongzhou District Beijing 中国 +86 10/59777908 info@hiliqi.com

产品

Beijing HiLiQi Turbocharger Manufacturing Co., Ltd. 1C, No. 13 Jingsheng South 4th St., Liando U Valley, Majuqiao Town, Tongzhou District Beijing 中国 +86 10/59777908 info@hiliqi.com

产品

Beijing HiLiQi Turbocharger Manufacturing Co., Ltd. 1C, No. 13 Jingsheng South 4th St., Liando U Valley, Majuqiao Town, Tongzhou District Beijing 中国 +86 10/59777908 info@hiliqi.com

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 1.2 展位 : C 32