Guangdong Kangli Household Products Co., Ltd.

联系方式

  • Qiaotou Jianshan Yashao Town
  • Yangdong, Guangdong
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Guangdong Kangli Household Products Co., Ltd. Qiaotou Jianshan Yashao Town Yangdong, Guangdong 中国 +86 20 87610518 kangli@gdkangli.com

产品

Guangdong Kangli Household Products Co., Ltd. Qiaotou Jianshan Yashao Town Yangdong, Guangdong 中国 +86 20 87610518 kangli@gdkangli.com

产品

Guangdong Kangli Household Products Co., Ltd. Qiaotou Jianshan Yashao Town Yangdong, Guangdong 中国 +86 20 87610518 kangli@gdkangli.com

产品

Guangdong Kangli Household Products Co., Ltd. Qiaotou Jianshan Yashao Town Yangdong, Guangdong 中国 +86 20 87610518 kangli@gdkangli.com

产品

Guangdong Kangli Household Products Co., Ltd. Qiaotou Jianshan Yashao Town Yangdong, Guangdong 中国 +86 20 87610518 kangli@gdkangli.com

以下展销会的参展商

Ambiente 2017

10.02.2017 - 14.02.2017 展厅: 10.3 展位 : A 55